Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik Politikası:
5furniture olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz ÅŸekilde faydalanmalarını saÄŸlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliÄŸini korumak için çalışıyoruz. Bu doÄŸrultuda, iÅŸbu besgul.com Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kiÅŸisel verilerinin 6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir ÅŸekilde iÅŸlenmesi ve kullanıcılarımızı bu baÄŸlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. besgul.com çerez politikası Ä°ÅŸbu Politikanın ayrılmaz parçasıdır.
Ä°ÅŸbu Politikanın amacı, besgul.com tarafından iÅŸletilmekte olan www.besgul.com internet sitesi ( “Platform” olarak anılacaktır) iÅŸletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından besgul.com ile paylaşılan veya besgul.com’un, Veri Sahibinin Platformu kullanımı sırasında ürettiÄŸi kiÅŸisel verilerin kullanımına iliÅŸkin koÅŸul ve ÅŸartları tespit etmektir.
Hangi Veriler Ä°ÅŸlenmektedir?
AÅŸağıda besgul.com tarafından iÅŸlenen ve Kanun uyarınca kiÅŸisel veri sayılan verilerin hangileri olduÄŸu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, iÅŸbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koÅŸullar kapsamında “kiÅŸisel veri” ifadesi aÅŸağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
• Kimlik Bilgisi
• Ä°letiÅŸim Bilgisi
• Kullanıcı Bilgisi
• Kullanıcı Ä°ÅŸlem Bilgisi
• Ä°ÅŸlem GüvenliÄŸi Bilgisi
• Finansal Bilgi
• Pazarlama Bilgisi
• Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek ÅŸekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kiÅŸisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere iliÅŸkin iÅŸleme faaliyetleri iÅŸbu Politika hükümleri ile baÄŸlı olmaksızın gerçekleÅŸtirecektir.
KiÅŸisel Veri Ä°ÅŸleme Amaçları
besgul.com, Veri Sahibi tarafından saÄŸlanan kiÅŸisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluÅŸturulması ve buna iliÅŸkin kayıtların tutulması, Veri Sahibinin Platform üzerinden saÄŸlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform ’un iÅŸleyiÅŸinin iyileÅŸtirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dâhil olmak üzere besgul.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kiÅŸileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iÅŸ birimleri tarafından yapılması ve ilgili iÅŸ süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kiÅŸilerin beÄŸeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleÅŸtirilerek ilgili kiÅŸilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, besgul.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleÅŸtirilmesi için ilgili iÅŸ birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna baÄŸlı iÅŸ süreçlerinin yürütülmesi, besgul.com ve iÅŸ iliÅŸkisi içerisinde bulunduÄŸu kiÅŸilerin hukuki, teknik ve ticari-iÅŸ güvenliÄŸinin temini ile besgul.com’un ticari ve/veya iÅŸ stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla iÅŸlenebilecektir.
Veri Sahiplerinin Açık Rızası DoÄŸrultusunda Ä°ÅŸlenecek KiÅŸisel Veriler ve Ä°ÅŸleme Amaçları
Veri Sahibinin açık rızası kapsamında, besgul.com, Veri Sahiplerinin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluÅŸturulması, profilleme yapılması, doÄŸrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi ’ne özel promosyon önerilerinin oluÅŸturulması ve Veri Sahibi ‘ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriÄŸinde kullanılması amacıyla veri iÅŸleyebilecek ve aÅŸağıda anılan taraflarla bu verileri paylaÅŸabilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarımı:
besgul.com, Veri Sahibi ‘ne ait kiÅŸisel verileri ve bu kiÅŸisel verileri kullanılarak elde ettiÄŸi yeni verileri, iÅŸbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleÅŸtirilebilmesi için besgul.com’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kiÅŸilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. besgul.com, Veri Sahibi deneyiminin geliÅŸtirilmesi (iyileÅŸtirme ve kiÅŸiselleÅŸtirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliÄŸini saÄŸlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyoneal deÄŸerlendirme araÅŸtırılması, Platform hizmetlerine iliÅŸkin hataların giderilmesi ve iÅŸbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleÅŸtirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet saÄŸlayıcıları, barındırma hizmet saÄŸlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araÅŸtırma ÅŸirketleri, çaÄŸrı merkezleri gibi üçüncü kiÅŸiler ile paylaÅŸabilecektir.
KiÅŸisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları çerçevesinde 5furniture Ürünleri A.Ş. Şirket yetkilileri, hissedarları, iÅŸ ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluÅŸları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da iÅŸaret edilen usul esaslar ile KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
KiÅŸisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
KiÅŸisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kiÅŸisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla iÅŸlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kendileri ile ilgili kiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenme, kiÅŸisel verileri iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme,
• KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenme, yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme,
• KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diÄŸer kanun hükümlerine uygun olarak iÅŸlenmiÅŸ olmasına raÄŸmen, iÅŸlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kiÅŸisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
• Ä°ÅŸlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiÅŸinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kiÅŸisel verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebiyle zarara uÄŸraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına iliÅŸkin talepler, kiÅŸisel veri sahipleri tarafından www.besgul.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında besgul.com tarafından hazırlanan KiÅŸisel Verilerin Ä°ÅŸlenmesi ve Korunmasına iliÅŸkin Politika ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. besgul.com, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. besgul.com’un taleplere iliÅŸkin olarak KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Çerez Politikası:
KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. (“besgul.com”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz ÅŸekilde faydalanmalarını saÄŸlamak amacıyla sitemizi kullanan kiÅŸilerin gizliliÄŸini korumak için çalışıyoruz.
ÇoÄŸu web sitesinde olduÄŸu gibi, besgul.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kiÅŸisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleÅŸtirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
Ä°ÅŸbu Çerez Politikası besgul.com.com Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.
besgul.com, bu Çerez Politikasını (“Politika”) Site ’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceÄŸini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. besgul.com tarafından kiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenmesine iliÅŸkin daha detaylı bilgi için besgul.com.com Gizlilik Politikasını incelemenizi tavsiye ederiz.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiÄŸiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya aÄŸ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiÄŸiniz web sitesiyle iliÅŸkili sunucular tarafından oluÅŸturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiÄŸinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere iliÅŸkin isim, cinsiyet veya adres gibi kiÅŸisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
• Çerezi yerleÅŸtiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, besgul.com tarafından oluÅŸturulurken, üçüncü taraf çerezlerini besgul.com ile iÅŸ birlikteliÄŸi olan farklı firmalar yönetmektedir.
• Aktif olduÄŸu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platformu terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına baÄŸlı olarak çeÅŸitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
• Kullanım amaçlarına göre, Platform ’da teknik çerezler, doÄŸrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kiÅŸiselleÅŸtirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Platform ‘da, Çerezler aÅŸağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
• Platform ‘un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleÅŸtirmek. ÖrneÄŸin, besgul.com üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform ‘da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar ÅŸifre girmelerine gerek kalmaması.
• Platformu analiz etmek ve Platform ‘un performansını arttırmak. ÖrneÄŸin, Platform ‘un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platformu ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaÅŸtırılması.
• Platform ‘un iÅŸlevselliÄŸini arttırmak ve kullanım kolaylığı saÄŸlamak. ÖrneÄŸin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platformu ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
• KiÅŸiselleÅŸtirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleÅŸtirmek. ÖrneÄŸin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla baÄŸlantılı reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
besgul.com, kullanıcıların kendilerine ait kiÅŸisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeÅŸitli fonksiyonlarının çalışmayabileceÄŸini hatırlatma isteriz.
Platform ‘da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne ÅŸekilde yönetebileceÄŸine dair bilgiler aÅŸağıdaki gibidir:
• Ziyaretçiler, Platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını deÄŸiÅŸtirerek çerezlere iliÅŸkin tercihlerini kiÅŸiselleÅŸtirme imkânına sahiptir. EÄŸer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere iliÅŸkin tercihleri deÄŸiÅŸtirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuÅŸ olduÄŸu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre deÄŸiÅŸiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaÅŸmak mümkündür. Çerezlere iliÅŸkin tercihlerin, ziyaretçinin Platforma eriÅŸim saÄŸladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
• Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
• Google tarafından saÄŸlanan kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
• Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
• Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, besgul.com ‘a baÅŸvurarak, kendileriyle ilgili,
• KiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenme,
• KiÅŸisel verileri iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme,
• KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme,
• KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diÄŸer kanun hükümlerine uygun olarak iÅŸlenmiÅŸ olmasına raÄŸmen, iÅŸlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kiÅŸisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
• Ä°ÅŸlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiÅŸinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KiÅŸisel verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebiyle zarara uÄŸraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir
Söz konusu haklar, kiÅŸisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında besgul.com tarafından hazırlanan KiÅŸisel Verilerin Ä°ÅŸlenmesi ve Korunmasına iliÅŸkin Politika ‘da belirtilen yöntemlerle iletildiÄŸinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde deÄŸerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere iliÅŸkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, besgul.com, KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.
Rıza ve Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
besgul.com, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiÅŸtir. Bu bakımdan, Platform ‘da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiÄŸi kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini deÄŸiÅŸtirme imkânı her zaman saklıdır.
besgul.com, Politika hükümlerini dilediÄŸi zaman deÄŸiÅŸtirebilir. Güncel Politika Platform ‘da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.